Domov

Zariadenie DSS je umiestnené na peknom tichom mieste. Priestory DSS sa nachádzajú v päťpodlažnom, murovanom, rekonštruovanom objekte (bývalé komplexné ubytovacie zariadenie SVD v Hornom Bare).

Prízemie: kancelárie, sklady, ošetrovňa, kotolňa, (prevádzkové miestnosti).

Podlažie I. II. III. IV.: sú umiestnené ubytovacie miestnosti obyvateľov domova so zázemím.

Ubytovacie miestnosti: sú riešené vo forme ubytovacej bunky s 2 ubytovacími miestnosťami a     so zariadením na vykonávanie osobnej hygieny.

Kapacita zariadenia: 99 klientov     

Forma poskytovanej starostlivosti: celoročná

V DSS sa

a) poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

 1. pracovná terapia,
 2. záujmová činnosť,

c) utvára podmienky na:

 1. úschovu cenných vecí,

Strava sa poskytuje päťkrát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Obyvatelia – diabetici šesťkrát denne. Strava je v súlade so zásadami zdravej výživy.  Preventívnu a zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje zdravotnícky tím pod vedením obvodného lekára, psychiatra a zubného lekára. Obvodný lekár jeden krát týždenne navštevuje náš domov. Ak je to potrebné, prichádza aj mimo ordinačných hodín, ktoré sú:  utorok  od  13.00 hod.  do 15.00 hod.

Jedenkrát týždenne navštevuje domov aj psychiatrička. Ak je potrebné aj ona prichádza  mimo ordinačných hodín, ktoré sú: streda od 11.00 hod. do 13.00 hod.

V indikovaných prípadoch zabezpečia hospitalizáciu na somatickom oddelení alebo v psychiatrickej nemocnici PN PP Pezinok, z dôvodov duševných porúch správania, ktoré sa nedajú zvládnuť poskytovanou starostlivosťou v našom zariadení.